Lim ABC

A ABS - Anjonisk ytaktivt ämne

ABS

Akrylnitril-butadien-styren. Termoplast som används inom industrin för styva, lätta och gjutna produkter

Acetat

 Salt eller kemisk ester med formeln CH[e]3[/e]COO-

Aceton

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e] Lösningsmedel som används för att skapa lösningsbara organiska ämnen och cellulosabaserade fibrer.

Acetylen

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagerar med klorsyra och skapar vinylklorid. Dess höga flampunkt gör det möjligt att löda metaller som aluminium, rostfritt ståll, koppar och legeringar.

Akryl

Akrylbaserad syntetfiber

Akrylat

CH[e]2[/e]=CHCOO- Ester inom vinylfamiljen

Alkalisk

Metall baserad på alkalisk hydroxid eller ammonium. Alkaliska metaller är t.ex. litium, natrium, kalium, rubidium och cesium

Alkalitet

Material bestående av hydroxid från alkali- eller ammoniummetall

Anaerob

serie kemiska reaktioner hos en organism i miljö utan syre

Anjonisk ytaktivt ämne

Kallas även anjonisk surfaktant. Sammansättning med skumningsförmåga och smutsavskiljande egenskaper. Finns i rengöringsmedel och kosmetiska produkter

B Beläggning - Butanon

Beläggning

Skapande eller förändring av en yta, t.ex. väg eller golv

Biologiskt nedbrytningsbart

Uttryck som betecknar tillverkade föremål som snabbt bryts ned av naturen och omvandlas till växtgödning eller jordnäring.

Brandsäker

Något som täckts med ämne som är mycket svårantändligt.

Bruksfog

Fog som går runt ett föremål, t.ex. klinkerplatta.

Butanon

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Färglös vätska använd som lösningsmedel inom industrin

C CSTB - Cyanos

CSTB

Franskt statligt forskningsinstitut med syfte att förbättra säkerhet och komfort inom byggsektorn. Jmf det brittiska privata institutet BRE group.

CTBH

Kod som används för att beskriva plywood som är beständigt mot fukt och vatten. Koden refererar till etablerade standarder, t.ex. brittiska WBP plywood.

CTBX

Kod som används för att beskriva en typ av plywood

Camaieux

Målarfärg med kulör i flera olika nyanser

Celluloid

Tidigaste typen av plast, framställd från nitrocellulosa och kamfer

Cellulosa

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Kolhydratkomponent som finns i cellväggarna på vegetabiliska ämnen

Cellulosaplast

Plast som innehåller cellulosa eller en komponent från cellulosafamiljen

Cyanoakrylat

Lim som framställs från cyanoakrylsyra och ger som ger en exceptionellt stark fog

Cyanos

Produkt utvunnen från cyanoakrylat

D Dekoration - Dubbelnivå

Dekoration

Aktivitet rörande dekorativa detaljer

Dextrin

Produkt som bildas vid nedbrytning av stärkelse genom upphettning eller hydrolys vid limtillverkning.

Dilatationsfog

En fog eller skarv som tillåter de fogade delarna att röra sig, t.ex. vid temperaturvariationer.

Dimetakrylat

Bindemedel mellan polymer och elastomerer

Dubbelnivå

Tillverkad för att ha två nivåer

E EPS - Extrudering

EPS

Kallas även PSE. Vitt, hårt skum som används för att skydda föremål

Elastomer

Elastisk polymer utvunnen ur gummiträ (Amazonas) och som innehåller gummi, latex, neopren och silikon

Embrosserad

Dekoration genom projicering av korsande linjer.

Emulsion

Blandning av två vätskor som förblir separerade från varandra

Epoxid

Cyklisk eter som ingår i lösningsmedel och plaster

Epoxidhaltig

Som innehåller epoxid

Epoxy

Makromolekylär sammansättning av cykliska etrar som ingår i lösningsmedel och plaster

Etenvinylacetat

Termoplastisk sampolymer med egenskaper som smältlim.

Etylen

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Kolväte även benämnd R1150. Del i bildandet av polyvinylklorid (PVC) och olika typer av plastmaterial

Expanderad polyetylen

Polyetylen med utökad volym

Expanderad vinyl i relief

Typ av tapet av expanderad vinyl

Extrudera, strängspruta

Trycka plast genom ett munstycke för att göra det flytande

Extrudering

Trycka plast genom ett munstycke för att göra det flytande

F Fasad kant - Fästa

Fasad kant

Kant på t.ex. bordskiva eller tavel ram som snedskurits.

Fenol-formaldehyd

Polymer använt i framställning av lim

Fenol-nitril

Kontaktlim. Fog skapas genom att lösningsmedel avdunstar

Fenolharts

Harts som är motståndskraftigt mot temperaturvariationer och som används mycket inom bygg- och transportindustrin.

Flextec

Teknologi för tillverkning av töjbara och samtidigt starkt fästande fogar i extrema miljöer

Flytande golvläggning

Parkett som läggs genom att stavarna monteras samman utan att de fästs i golvet

Flytande parkett

Parkettgolv som läggs utan att plattorna fästs i golvet utan endast i varandra

Fläta

Ett vävt eller flätat band som används för dekoration

Fungicid

Egenskap hos produkter som skyddar trä mot svamporganismer. Produkten tar bort sådana och förhindrar att de kommer tillbaka

Fungicid

Produkt som förhindrar uppkomst av svamp

Fyllning

Att fylla igen en spricka eller hål

Fästa

När ett limlager applicerats och torkat kan det fästa

G Gasol - Golvlist

Gasol

Kallas även kondenserad petroleumgas. Rest från oljeutvinning, oftast använt som bränsle

Glycerol

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Biprodukt från hydrolys vid framställning av olika mediciner men även av cellofan

Golvlist

Den nedre delen på en vägg eller pelare som är i kontakt med golvet. Monteras ofta på väggen

H Hampdrev - Hydrometri

Hampdrev

Trådar från hampa eller lin

Heptan

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Kolväte

Hybridpolymer

Polymer som modifierats för att öka dess vidhäftande egenskaper

Hydrometri

Vetenskap som undersöker egenskaperna hos vatten

I Isocyanat

Isocyanat

C=N=O Organiskt ämne som används i tillverkning av papper, lim, textil och isolering

K Kapillaritet - Kräpp

Kapillaritet

Hur en vätska reagerar (höjning eller sänkning) på ett fast ämne, antingen genom kontakt eller närhet.

Kasein

Protein eller fiber som utvinns av mjölk och används som bindemedel i färg.

Katalysera

Att modifiera hastigheten i en kemisk reaktion utan att modifiera reaktionens slutprodukt

Katjonisk

Adjektiv som relaterar till reaktionen mellan en jon eller grupp av joner i en katod, dvs när en en elektrisk laddning finns i en elektrolysör

Klibbtorr

Tid för applicering och torkning av ett limlager på en yta innan det fäster

Klibbämne

Ger omedelbar vidhäftning. Denna vidhäftning är dock inte slutgiltig. För slutlig styrka krävs angiven väntetid innan det limmade föremålet kan utsättas för belastning. Denna torktid finns angiven på produktförpackningen

Klistra

Sätta klister på ett föremål, t.ex. tapet

Klistring

Sätta lim eller klister på ett föremål. Lim för trä etc.; klister för tapeter, papper etc.

Klorerad polyvinylklorid

Mycket tålig PVC som inte korroderar

Kollodium

Lösning av eter och etanol

Kolväte

Ämne som består av kol och väte men syftar även på olja och naturgas.

Konsol

Träenhet som används som stöd vid byggarbete. Kallas också för knä.

Kräpp

Tunt, lätt material med skrynklig yta.

L Laminat - Lösningsmedel

Laminat

Material som består av flera skikt som vanligen hålls samman av lim

Ljushärdande

Polymerkedjor som binds samman och bildar ett nätverk när de utsätts för ljus

Lösningsmedel

Lösning som innehåller lösningsmedel

Lösningsmedel

Ämne som kan lösa upp andra ämnen utan att förändra deras kemiska egenskaper

M MCX - Murbruk

MCX

Metylcellulosa eXtra Glue för tapetsering.

MDF

Medium Density Fiberboard. Träfiberskiva med medelhög densitet som används främst för möbler och inredningsdetaljer.

MS-polymer

Polymer silikonfog

Matris / guide

En modell som gör det möjligt att spåra föremål och se till att korrekta dimensioner används för ett föremål.

Merkaptan

Kallas även tiol. Organiskt ämne som kan jämföras med alkohol och som har egenskapen att reagera med kvicksilverjoner. Merkaptan har en stark och obehaglig lukt.

Metallrengöring

Avlägsnande av oxider från metallens yta.

Metylcellulosa

Vattenlösligt ämne som finns i vattenbaserade färgprodukter och textil och som används inom kartongtillverkning.

Munstycke

Ett smalt rör som används för att föra in ett flytande ämne i ett hållrum eller på en yta.

Murbruk

Blandning av sand, cement och vatten som används för byggnation och reparationer.

N Neopren - Nätverk

Neopren

Syntetiskt gummi, kallas även polykloropren.

Nitrocellulosa

Nitrocellulosa i geléform kallas kollodium.

Nivellera

Att jämna ut en vägg eller yta så att helheten får samma nivå.

Nivellering

Utjämning av ytor som har nivåskillnader eller relief.

Nonwoven

Cellulosa- och polyesterbaserad textil som är mycket tålig och som när de används som tapet är lätt att sätta upp.

Nätverk

Modifiering av en polymer genom sammanlänkning av mikromolekyler

P PTFE - Primer

PTFE

Kallas även Teflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer med hög tålighet mot kemiska produkter och värme. Finns även i fästfria ytbeläggningar.

PU

Kallas även Polyuretan. Uretanpolymer som används i trälim tack vare dess vattenbeständighet.

Plastbelagd

Täckt med ett tunt lager plast

Plastisol

Massa som uppstår genom att polymer sprids i en plasticerare

Polyakryl

Akrylbindning som polymeriserar när den torkar och blir till en tjock massa

Polyamid

Polymer som används i tillverkning av plastmaterial inom textilindustrin.

Polyane-plast

Mjuk, tålig och lättantändlig plast.

Polyane-plast

Vattentät plastfilm som används vid tillverkning av skydd mot vatten och ånga

Polybensimidazol

Benämns även med förkortningen PBI. Mycket slitstark syntetfiber. Används ofta i tillverkning av rep och fogar med hög temperaturtålighet

Polyester

Polymer uppbyggda av estermonomerer

Polyeten

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e] Etenplast, i roten av inert plast. Kallas även PE och används t.ex. för tillverkning av plastpåsar.

Polyeten-dimetakrylat

Tvåkomponentslim

Polyetylen

Plastmaterial

Polykinoxalin

Polymer som används i flera limprodukter men även i t.ex. lacker

Polykloropren

Kallas ofta neopren. Syntetisk elastomer.

Polymer

Makromolekyl bestående av ett upprepat mönster. Bland dessa polymer finns gummi, cellulosa, polyamid och polyetylen

Polymerisation

Sammanfogning av flera identiska molekyler för att bilda en stor molekyl (makromolekyl) - polymer

Polymerisera

Sammanfoga flera identiska molekyler för att forma en polymer.

Polymetyl

Polymetyl. Transparent termoplast.

Polyol

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Kallas även glykol eller polyalkohol. Används för att tillverka skum.

Polypropylen

Kallas även PP. (CH2-CH-CH3) Polymer med propylenmönster som används inom fordonsindustrin för delar som stötfångare men även inom livsmedelsförpackningar och papper.

Polypropylen

Kallas även PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med propylenmönster som används mycket inom fordonsindustrin för delar som stötfångare, men även till t.ex. livsmedelsförpackningar och papper.

Polystyren

Kallas även PS. Framställs genom polymerisation av styren. Används främst i sin expanderade form som ett vitt skyddsskum. Förekommer även i tillverkning av hårdplast och livsmedelsförpackningar.

Polyuretan

Kallas även PU. Uretanpolymer som används i trälim tack vare dess vattenbeständighet.

Polyvinyl

Kallas även polyvinylpolymer. En av huvudingredienserna i vitt lim

Polyvinylacetat

Kallas även PVA. Vitt lim som används för porösa material. Mycket använt inom bokbinderi.

Polyvinylacetat

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] Termoplastisk polymer som används i framställning av tejp, folie, lack och färg.

Polyvinylklorid

Utgör bas för PVC. CH2=CHCl Polymer som används i lim och lödning men även i tillverkning av olika typer av plastföremål, t.ex. rör.

Polyvinylklorid

CH[e]2[/e]=CHCl Kombination av klorid och polyvinyl som del i framställningen av en ester eller eter.

Prepolymer

Blandning av monomer och polymer för polymerisation.

Primer

Ytbeläggning för att öka vidhäftningen på en yta till golvläggning, färg etc.

R Radikal polymerisation - Remover

Radikal polymerisation

Polymerisation av kemiska ämnen som är fria radikaler

Ramtving

System för limning av ramar

Remover

Borttagningsmedel

S SBR (styren-butadiengummi) - Sätta upp

SBR (styren-butadiengummi)

Syntetiskt gummi som finns i däck och andra bildelar, tuggummi mm.

Salpeter

Rest av bakterieutveckling i form av vita fibrer på väggar eller golv i byggnader.

Samextrudering

Plast med flera lager framställd genom extrudering

Sampolymerisat

Kemisk förening av makromolekyler bestående av olika monomer

Silikon

Kallas även polysiloxan. Polymer som används i tillverkning av många olika produkter. Det kan vara fast eller flytande och finns i lim, fogmassa m.m.

Sippra

När vätska släpps ut och sipprar i kontakt med väggar

Sisal

Textilfiber som kommer från den mexikanska växten agave coh som används till rep och olika textiler.

Självamalgamerande

Ämne som automatiskt kombinerar olika element

Skurmedel

Produkt som effektivt avlägsnar oxider från metallytor

Slang

Rör huvudsakligen av gummi som används inom fordonsindustrin för att forsla luft, gas eller bränsle mellan olika motordelar.

Slippapper (sandpapper, karborandum)

Ark täckt med slipande material. Följsamt och tåligt. Används antingen manuellt eller på olika maskiner för utslätning av olika typer av metall, trä, plast o.s.v.

Smältlim

Lim som är fast i rumstemperatur, och som appliceras med hjälp av en limpistol som hettar upp limmet.

Smältlim

Lim som får sina vidhäftande egenskaper vid upphettning.

Spånskiva

Skiva tillverkad av en kompakt massa av små bitar beståndsdelar (t.ex. av trä)

Spåra

Att märka en yta med spår, räfflor, gropar etc.

Stärkelsehaltig

som innehåller stärkelse

Stöttning

Upprätthålla del i bygge med hjälp av trä- eller metallreglar.

Substrat

Ett ämne vars förändringar undersöks efter en kemisk reaktion.

Sulfonat

SO[e]2[/e]OH Finns i vissa salter och estrar

Sätta upp

Uppsättning av tapet med tryck från mitten mot sidorna

T Tapetserarbord - Tving

Tapetserarbord

Arbetsbord som används för preparation av tapet

Teflon

Kallas även för polytetrafluoretylen eller PTFE. Polymer med hög tålighet mot kemiska produkter och värme. Finns även i fästfria beläggningar.

Termohygrometri

Mått på luftfuktighet utifrån värme och fuktprocent.

Termoplast

Polymer som beroende på värme blir flytande, mjuk, formbar eller hård.

Tetrahydrofuran

Kallas även THF. Eter med användning som lösningsmedel

Trikloreten

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Kallas även trikloretylen. Kemiskt ämne som ofta används som lösningsmedel. Är ej lättantändligt.

Tryckmätare

Instrument som mäter en vätskas tryck.

Tving

Verktyg som används inom byggnation för att mekaniskt pressa två enheter mot varandra.

U Uppsättning - Urea-formaldehyde

Uppsättning

Uppsättning av tapet görs med tryckande, svepande rörelser från mitten och utåt sidorna.

Urea-formaldehyde

Syntetlim

V Vattenfri - Vådbredd

Vattenfri

Produkt som ej innehåller vatten

Vattenhaltig

Produkt/material som innehåller vatten

Vattenlöslig

Produkt som kan lösas upp i vatten

Vattenlöslig stärkelse

Lager med intracellulära kolhydrater som löses upp i vatten.

Vattentätning

Ger skydd mot fukt och vatten.

Vidhäftning

Omedelbar hållfasthet i lim eller fogmasa. Det limmade föremålet hålls kvar på ytan (även lodrätt) men inte med limmets fulla kraft. Det är viktigt att vänta tills att limmet torkat, enligt anvisningarna för produkten, innan föremålet utsätts för belastning.

Vinyl

Förening som efter polymerisation gör det möjligt att framställa plastmaterial

Vinyl

Produkt som innehåller vinyl

Vinylacetat

CH3COO-CH=CH2 Finns i upplöst form i lösningsmedel. Kan också användas i tillverkning av textil och papper.

Vådbredd

Bredden på en tapetrulle.

W WRAS

WRAS

System för kontroll av vattenkvalitet i Storbritannien (Water Regulations Advisory Scheme)

Y Ytaktivt ämne

Ytaktivt ämne

Tvåpartsmolekyl där den ena delen reagerar med vatten och den andra med oljiga ämnen. Dessa molekyler finns ofta i rengöringsmedel.

U uPVC (Unplasticised PVC)

uPVC (Unplasticised PVC)

Icke-plastifierad PVC som ej korroderar

Ä Ättiksyra

Ättiksyra

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Frätande syra som finns i vinäger och som kan användas som desinfektionsmedel

Ö Överflöd - Överstycke

Överflöd

Överskjutande mängd av t.ex. Lim

Överstycke

Vågrät bärande sektion ovanför en dörr eller ett fönster, som håller de resterande sektionerna.